விவசாயப் பஞ்சாங்கம்

காணொளி

சமீபத்திய பதிவுகள்

View All Posts
வானிலை

2023 டிசம்பர் 21 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

வானிலை

2023 டிசம்பர் 16 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

வானிலை

2023 டிசம்பர் 15 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

வானிலை

2023 டிசம்பர் 14 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

வானிலை

2023 டிசம்பர் 13 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

வானிலை

2023 டிசம்பர் 11 ஆம் திகதிக்கான பொதுவான வானிலை முன்னறி...

தினசரி வானிலைத்தகவலை அறிந்து கொள்ளுவதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விவசாய...

விவசாயப் பஞ்சாங்கம்

டிசம்பர் 10 முதல் டிசம்பர் 16 வரை வரைக்குமான விவசாய...

எமது பண்டைய பாரம்பரியத்தினதும் நவீன விஞ்ஞானத்தினதும் ஒத்திசைவாக இந்த பஞ்சாங்க கண...

செய்திகள்

இனிமேல் இலங்கையில் வீட்டிலிருந்தவாறே மரக்கறி பொருட்களை ...

இலங்கையின் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகமும் யாழ்ப்பாணப்பல்கலைக்கழக விவசாயபீடத்தின் ம...

விவசாயப் பஞ்சாங்கம்

நவம்பர் 26 முதல் டிசம்பர் 02 வரைக்குமான விவசாயப் பஞ...

எமது பண்டைய பாரம்பரியத்தினதும் நவீன விஞ்ஞானத்தினதும் ஒத்திசைவாக இந்த பஞ்சாங்க கண...

இயந்திரவியல்

விவசாயத்தில் ட்ரானின் பங்களிப்பும் அதன் எதிர்காலமும்

விவசாய முறைகளில் அடுத்த கட்ட புரட்சியை ஏற்பட்டு வருகிறது அதாவது விவசாயத்தில் ட்...

பயிர் & பாதுகாப்பு

தென்னையுடன் மிளகு ஊடுபயிர் செய்து இலாபம் பெறலாம்

தென்னை செய்கையுடன் மிளகு பயிரை ஊடுபயிர் செய்வதன் மூலம் எவ்வாறு வருமானத்தை அதிக...

பயிர் & பாதுகாப்பு

 தென்னையுடன் ஊடுபயிராக அன்னாசி செய்து இலாபம் பெறலாம்

இந்த கட்டுரையை வாசிப்பதன் மூலம் தென்னையுடன் அன்னாசி ஊடுபயிர் செய்வதன் நன்மைகளைக...

12